1. כללי
  • אתר האינטרנט מלון המלך שלמה ירושלים הינו האתר הרשמי של חברת סולומון פאלאס הוטל בע"מ (להלן: "האתר" ו-"החברה" בהתאמה).
  • כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או החברה.
  • חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
  • כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחות המשתמש בלבד ולא ישמשו לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.
  • המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושה הבלעדי של החברה, כי לחברה שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות החברה ובין אם בבעלות  צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.
  • המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.
 2. סיכונים ואחריות
  • המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
  • המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.
  • המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי יתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראן במציאות.
  • המידע מוצג באתר כפי שהוא ("as is") והחברה אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהיא. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.
  • החברה עושה הכול כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. החברה לא תשא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן ע"י החברה והן ע"י צדדים שלישיים.
  • החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.
  • החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כלשהו באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
  • החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי אחר.
  • אין כל הבטחה לפעילות רציפה של האתר, לזמינות כזו או אחרת ואין כל אחריות לכל הפסקת שירות שתיגרם באתר, בין יזומה ובין שאינה יזומה ובין באופן זמני או לצמיתות. ייתכן כי פעילות האתר תופסק באופן יזום לשם ביצוע פעולות כלשהן או לכל מטרה אחרת. לא תהיה למשתמשים כל טענה עקב מקרה כאמור ולא יהיה בכך כדי להטיל על החברה כל אחריות מכל מין וסוג שהוא.
  • ככל שהדין לא יאפשר את הגבלת אחריות החברה באופן האמור מעלה בסעיף ‏2 זה, יש לפרש סעיף זה (על כל תתי-סעיפיו) באופן המצמצם ביותר את אחריות החברה ככל שהדבר ניתן ובכל מקרה האחריות הכספית של החברה לכל נזק ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לא יעלה על הסכום ששולם על ידיכם בגין המוצר ו/או השירות הרלוונטי המסוים.
 3. קישורים
  • האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ולעסקים שונים אשר נועדו לנוחות המשתמש בלבד. החברה אינה ממליצה על מי מהאתרים המקושרים, בין אם מופיעים או יופיעו באתר במסגרת שיתוף פעולה, פרסומת או תשלום כלשהו, ואינה אחראית לתוכנם. האחריות ביחס לתכנים הנכללים באותם אתרים מוטלת על אותם אתרים בלבד והחברה ממליצה לכל משתמש לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתר ואתר. במידה ונתקלתם בקישור אשר התכנים בו אינם חוקיים, פוגעים, מפרים זכויות או פסולים מסיבה אחרת – נבקשכם לעדכן אותנו בהקדם.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שיופיעו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, והחברה רשאית להסיר בכל עת כל קישור הנמצא באתר או לשנותו, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. הזמנת אירוח
  • כללי
   • המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.
   • הזמנת חדר/אירוח במלון המלך שלמה ירושלים אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של המלון בטלפון שמספרו 02-5695522 או באמצעות אתר זה.
   • כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מספר תעודת זהות או מספר דרכון ומספר כרטיס אשראי.
  • פרטי רוכש השירותים:
   • בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.
   • בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל רכוש אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין ו/או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.
   • הזנת פרטי רכישה כוזבים הינם עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, לחברה ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
   • החברה מצהירה כי לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לצד שלילי ולא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש פרט לביצוע תשלום בגין העסקה אותה ביקש המשתמש לבצע.
   • על אף האמור, החברה רשאית להעביר את פרטיו של המשתמש לצד שלישי: (א) במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים, או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים; (ב) המשתמש עשה או מבקש לעשות שימוש בשירותי החברה באופן הנוגד את הדין; או (ג) אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצד שלישי.
  • אופן ההזמנה
   • המשתמש יבצע הזמנה באתר באמצעות כרטיס האשראי.
   • לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי תשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש הודעה על אישור קליטת ההזמנה.
   • הודעה זו יש להדפיס ולהביא לדלפק הקבלה במלון לשם אישור על ביצוע ההזמנה. יודגש כי פרטי כרטיס האשראי המוזנים דרך האתר נועדו לשם הבטחת ההזמנה בלבד, וחיוב כרטיס האשראי יבוצע אך ורק בעת ההגעה למלון בפועל.
 1. תנאים והגבלות
  • המחירים באתר הינם בשקלים כוללים מע"מ כחוק ומיועדים לישראלים בלבד.
  • למזמינים תתאפשר הזמנת חדר דרך האתר בדולרים/אירו על פי מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה, כאשר התשלום יחושב על פי השער היציג הידוע ביום התשלום כפי שנקבע על ידי בנק ישראל.
  • המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.
  • החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. החברה תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם.
  • החברה רשאית לסגור את האתר, לשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
  • מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנת חדר/אירוח הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
  • אין כפל מבצעים.
  • שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון בשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה. הגעה מוקדמת למלון ו/או עזיבה מאוחרת את המלון, כאמור לעיל, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.
  • תינוק- מי שגילו עד שנתיים. ילד- מי שגילו עד 12 שנים.
  • הזמנת חדר/אירוח במלון תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18 בלבד.
  • אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
  • התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון.
  • ט.ל.ח
  • על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הנו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.
 2. ביטול/שינוי הזמנה
  • ביטול הזמנה
   • ביטולי הזמנות שנעשו במסגרת אתר האינטרנט של החברה יתבצעו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981, לרבות התקנות שהותקנו מכוחו.
   • תשומת ליבכם מופנית לכך כי ניתן לבטל ישירות רק הזמנות שנעשן ישירות דרך האתר, בעוד שהזמנות שנעשו דרך סוכן יש לפנות לסוכן הרלוונטי לביטול הזמנה.
   • לקוח אשר ביצע הזמנה וברצונו לבטלה, יעשה זאת באחת מהאמצעים הבאים:
 1. טלפון ישיר מחלקת הזמנות - 02-5695522;

 

 1. בדואר אלקטרוני -reservationjeru@kingsolomon-hotel.com ; או

 

 1. בדואר רשום לכתובת מלון המלך שלמה ירושלים רחוב המלך דוד 32 ירושלים 94101.
 1. ביטול באתר - מידה וההזמנה בוצעה באתר, במייל אישור ההזמנה ניתנה סיסמא. ניתן לבטל באמצעות הזנת כתובת מייל וסיסמא לאחר הזנת הנתונים.
  • דמי ביטול בתקופה רגילה שאינה תקופת חגים וחודשי הקיץ יולי-אוגוסט:
   • כל הזמנה של חדרים ניתנת לביטול ללא חיוב בתשלום כלשהו עד 48 שעות לפני יום ההגעה
   • ביטול אשר יבוצע  במהלך 48 השעות הקודמות ליום ההגעה המוזמן יחויב בתשלום של 100% מערך ההזמנה
   • במקרה של אי הגעה על אף ביצוע ההזמנה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את המזמין על מלוא סכום ההזמנה, כולל הסדר הארוחות שנקבע להזמנה עם ביצועה..
  • דמי ביטול לחודשים יולי, אוגוסט, חגים יהודיים, ותקופת כריסטמס ושנה אזרחית חדשה (23.12-03.01) בכל שנה קלנדרית
   • כל הזמנה של חדרים ניתנת לביטול ללא חיוב בתשלום כלשהו עד 14 יום לפני יום ההגעה המוזמן.
   • ביטול אשר יבוצע במהלך 14 הימים הקודמים ליום ההגעה המוזמן יחויב בתשלום של מלוא סכום ההזמנה אלא אם הנהלת המלון תחליט אחרת.
   • במקרה של אי הגעה על אף ביצוע ההזמנה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את המזמין על מלוא סכום ההזמנה, כולל הסדר הארוחות שנקבע להזמנה עם ביצועה.
  • שינוי הזמנה
   • שינוי בהזמנה לא ניתן לבצע ישירות באתר. לקוח אשר ביצע הזמנה וברצונו לשנותה, יעשה זאת באחת מהאמצעים הבאים:
 1. טלפון ישיר מחלקת הזמנות - 02-5695522;

 

 1. בדואר אלקטרוני-reservationjeru@kingsolomon-hotel.com ; או

 

 1. בדואר רשום לכתובת מלון המלך שלמה ירושלים רחוב המלך דוד 32 ירושלים 94101.